HCFC-kylmäaineiden käytön lopettaminen

31.12.2014

HCFC-kylmäaineiden käytön lopettaminen

HCFC-yhdisteet, eli osittain halogenoidut hiilivedyt (esim. kylmäaine R22), ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ja niillä on myös otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta. EU:n otsoniasetus 1005/2009 asettaa aikataulun HCFC-yhdisteistä luopumiselle. Uusien HCFC-aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2014 loppuun asti vanhojen kylmälaitteiden huollossa on sallittua käyttää kierrätettyjä tai regeneroituja HCFC-aineita. Tällöin aineen alkuperä on oltava jäljitettävissä ja tiedot siitä on kirjattava laitteen huoltopäiväkirjaan. HCFC-yhdisteiden käyttö huollossa on kokonaan kielletty 1.1.2015 lähtien.

Jos kylmälaiteliikkeen asiakkaalla on HCFC-yhdisteitä käyttäviä laitteita, olisi hyvä muistuttaa laitteen haltijaa tai omistajaa voimassa olevista rajoituksista ja tulevasta käyttökiellosta. Huoltoa tarvitsevat laitteet on joko uusittava ennen vuotta 2015 tai niissä käytettävä kylmäaine on vaihdettava johonkin sallittuun kylmäaineeseen. Kylmäaineen vaihtoon liittyy usein käytännön ongelmia, jotka johtuvat aineiden erilaisista kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista. Nämä voivat lisätä vuotoja, heikentää laitteen hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta, ja pahimmillaan rikkoa laitteen tai sen osan. HCFC-laitteet ovat usein myös teknisen elinkaarensa loppupuolella. Näistä syistä voi olla kannattavampaa uusia koko laitteisto ennemmin kuin vaihtaa kylmäainetta.

HCFC-aineista siirrytään usein F-kaasujen käyttöön. F-kaasuja säätelee tällä hetkellä EU:n F-kaasuasetus 842/2006 ja valtioneuvoston asetus 452/2009. F-kaasujen tuotannon ja käytön uusista rajoituksista neuvotellaan parhaillaan sekä kansainvälisen ilmastosopimuksen että otsonikerroksen suojelua säätelevän Montrealin pöytäkirjan neuvotteluissa. On todennäköistä, että F-kaasuihin kohdistuu tulevaisuudessa entistä enemmän rajoituksia. Uusia laitteita hankittaessa kannattaa selvittää mahdollisuus siirtyä ns. luonnollisia kylmäaineita käyttäviin laitteisiin. Luonnollisia kylmäaineita ovat mm. ammoniakki, hiilidioksidi ja halogenoimattomat hiilivedyt, kuten propaani ja butaani. Luonnollisten kylmäaineiden ilmastonlämmityspotentiaali (GWP, Global Warming Potential) on hyvin pieni verrattuna F-kaasuihin.

Lähde: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kylmalaiteliikkeet/Ajankohtaista-kylmalaiteliikkeille/

Suosittele meitä

Ylikauppilantie 2, HUMPPILA

Yhteystiedot

Kylmäkeskus Sami Oy
Ylikauppilantie 2
31640
HUMPPILA
info@kylmakeskussami.fi
www.kylmakeskussami.fi